Radiografia arbitrului pieței asigurărilor: Profiturile scad, cresc plățile pentru daune

43
23 minute de lectură
Leonardo Badea, președinte al Autorității de Supraveghere Financiară / Foto: Agerpres

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), acest arbitru al piețelor financiare nebancare constată, într-o analiză amplă, că profitul industriei asigurărilor a scăzut anul trecut ca efect direct al creșterii costurilor și al stagnării tarifelor asociate polițelor de asigurare. Indicatorii care descriu activitatea asiguratorilor semnalizează o scădere a profiturilor, provocată în principal de doi factori: pe de o parte în 2018 au indemnizațiile brute plătite aferente daunelor avizate, iar pe de altă parte primelor brute subscrise au stagnat.

Piața asigurărilor din România a avut o evoluție pozitivă în trimestrul I 2019, cu o creștere de 7,4% a primelor brute subscrise pentru ambele categorii de asigurări, generale și de viață, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, arată un recent raport al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) privitor la stabilitatea piețelor financiare nebancare. Volumul de prime brute subscrise s-a situat, la 31 martie 2019, la 2,71 miliarde de lei, dintre care 79% (aproximativ 2,14 miliarde de lei) reprezintă prime brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale.

„Piața asigurărilor din România a avut o evoluție pozitivă pe parcursul ultimilor ani din perspectiva volumului de prime brute subscrise și a structurii pieței asigurărilor, cu o tendință de accentuare a diversificării interesului consumatorilor pentru produsele de asigurare, în special pentru segmentul asigurărilor de viață și de sănătate. Analiza evoluției volumului de prime brute subscrise arată reluarea tendinței de creștere pentru primele brute subscrise de societățile autorizate și reglementate de ASF, începând cu anul 2015, după scăderile înregistrate timp de doi ani consecutiv (2013, respectiv 2014). În anul 2018, volumul de prime brute subscrise a depășit pragul de 10 miliarde de lei, în creștere cu 4,5% față de anul anterior, respectiv cu peste 13% mai mult față de valoarea înregistrată în 2008”, se precizează în raportul ASF.

Gradul de penetrare a asigurărilor în PIB, unul dintre indicatorii nivelului de dezvoltare a pieței asigurărilor, calculat ca raportul dintre primele brute subscrise (PBS) de societățile autorizate și reglementate de ASF (nu sunt incluse PBS de sucursale) și produsul intern brut al României, s-a situat în 2018 la o valoare de 1,07%.

Asigurările generale domină piața

Spre deosebire de piața europeană de asigurări, în care segmentul asigurărilor de viață este mai bine reprezentat, în România, acesta deține în continuare o pondere de doar 21% din primele brute subscrise, piața fiind dominată de asigurările generale, respectiv cele auto. Cu toate acestea, se remarcă tendința de consolidare a segmentului de asigurări de viață ce a înregistrat o creștere semnificativă și pe parcursul trimestrului I 2019 (8,75% față de aceeași perioadă a anului anterior), iar comparativ cu perioada 2014 – 2016 se observă creșterea ponderii asigurărilor de viață în volumul total de prime brute subscrise.

Pe clase de asigurări generale, se constată concentrarea activității de asigurare din România, ca urmare a faptului că se menține un interes crescut pentru asigurările auto (clasele A3 și A10) și în trimestrul I 2019. Comparativ cu trimestrul I 2016, când ponderea segmentului de asigurări auto deținea cea mai mare valoare din perioada analizată, se observă o scădere ușoară a acestei ponderi pe parcursul ultimilor doi ani (trimestrul I 2018–2019). Sectorul asigurărilor auto deține o pondere importantă în totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale, de circa 72%. Totodată, primele 3 clase din perspectiva volumului de PBS dețin cumulat o pondere de aproximativ 86%, iar celelalte 15 clase de asigurare se situau la un nivel de circa 14%.

„Se constată, ca tendință, consolidarea segmentului de asigurări de viață, care a continuat să crească și pe parcursul primelor trei luni ale anului 2019 (cu 8,75 % față de aceeași perioadă a anului trecut). Valoarea primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări generale a crescut cu 7 % în trimestrul I 2019 față de aceeași perioadă a anului anterior, în timp ce valoarea subscrierilor pentru activitatea de asigurări de viață a înregistrat o creștere de 8,75 %. „Cu toate acestea, piața asigurărilor generale rămâne dominată de asigurările auto,” declara într-un recent interviu Leonardo Badea, președintele general al ASF.

Se remarcă, de asemenea, o creștere a interesului consumatorilor pentru asigurările de sănătate asimilabile asigurărilor de viață, clasa A2 înregistrând în anul 2018 o pondere de 5% în totalul primelor brute subscrise pentru asigurările de viață față de anul 2009, când reprezenta doar circa 0,3%.

„O altă schimbare a tendințelor pe piața asigurărilor se constată prin creșterea ponderii asigurărilor de sănătate atât în ceea ce privește volumul de prime brute subscrise pentru asigurările generale, cât și pentru asigurările de viață, ceea ce arată o creștere a gradului de diversificare pe piața asigurărilor din România”, se precizează în studiul menționat.

Gradul de concentrare a cotelor de piață a crescut și el semnificativ în ultimii ani în rândul societăților de asigurare, astfel că primele cinci companii au realizat în anul 2018 circa 72,3% din totalul primelor brute subscrise.

Daune mai mari

Volumul total de indemnizații brute plătite a crescut în 2018 față de anii anteriori, tendința de apreciere accentuându-se în special în perioada 2017–2018, odată cu creșterea volumului de prime brute subscrise de societăți și, implicit, a riscurilor preluate de asigurători în această perioadă. O creștere mai accentuată a despăgubirilor plătite se constată pentru activitățile de asigurări generale, ce s-au situat în anul 2018 la o pondere de 61% din volumul total de prime brute subscrise, în timp ce în cazul asigurărilor de viață raportul dintre indemnizațiile brute plătite și primele brute subscrise se situa la un nivel de 49%.

Foto Agerpres

În trimestrul I 2019, s-a constatat, de asemenea, o creștere a indemnizațiilor brute plătite (excluzând maturități și răscumpărări parțiale și totale) de societățile de asigurare autorizate și reglementate de ASF, până la valoarea de 1,39 miliarde de lei, din care 96% sunt aferente contractelor de asigurări generale (în creștere cu 13% față de trimestrul I 2018), restul de circa 4% reprezentând indemnizații brute aferente asigurărilor de viață (al căror ritm de creștere a fost ceva mai redus, de numai 8% comparativ cu trimestrul 1 din 2018).

Indemnizațiilor brute aferente asigurărilor de viață li se adaugă maturități, răscumpărări parțiale și totale, toate cumulate fiind în sumă de 173,75 milioane de lei, valoare în creștere comparativ cu cea înregistrată în aceeași perioadă a anului precedent (152,65 milioane de lei).

Au crescut și rezervele tehnice

Rezervele tehnice constituite de asigurătorii locali au crescut în trimestrul I 2019, în principal, ca efect al tendinței pozitive a subscrierilor. La finalul lunii martie 2019, societățile de asigurare aveau constituite rezerve tehnice brute în valoare totală de 17,08 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 4% față de sfârșitul anului 2018 (16,44 miliarde de lei), repartizate pe cele două categorii de asigurare. Astfel, rezervele tehnice brute constituite pentru asigurările generale au înregistrat un volum de 9,54 miliarde de lei, reprezentând 56% din totalul rezervelor tehnice. În structura acestora continuă să domine rezervele de prime (39,02%) și rezervele de daune avizate (41,89%), urmate de rezervele de daune neavizate brute (15,09%).

Pentru asigurări de viață, societățile au constituit rezerve în valoare de 7,54 miliarde de lei, nivel aferent unei ponderi de 44% din totalul rezervelor tehnice. Dintre acestea, rezervele tehnice aferente clasei C1 Asigurări de viață, anuități și asigurări de viață suplimentare și cele aferente clasei C3 Asigurări de viață și anuități, legate de fonduri de investiții reprezintă împreună aproximativ 99,17% din total.

Conform regimului prudențial Solvabilitate II, în vigoare în toate statele europene de la 1 ianuarie 2016, rezervele tehnice ale asigurătorilor sunt calculate ținând seama de toate informațiile disponibile, inclusiv de estimările actuariale privind frecvența și severitatea daunelor.

Pentru o parte importantă de produse de asigurări generale (ex. asigurările de catastrofă, asigurările de răspundere civilă), ca parte a strategiei proprii de management a riscurilor, asigurătorii apelează frecvent la diferite forme de contracte de cedare în reasigurare, limitând astfel dauna maximă suportată în cazul apariției unor evenimente asigurate cu impact financiar semnificativ. Astfel, programele de reasigurare reprezintă un instrument de limitare/diminuare a expunerii la risc a asigurătorilor, implicit de reducere a cerinței de capital și de îmbunătățire a solvabilității. Pentru aceasta asigurătorii cedează companiilor de reasigurare o parte din primele brute subscrise și din rezervele constituite, urmând să primească o parte din indemnizația plătită în cazul producerii riscurilor asigurate. De aceea, anvergura programelor de reasigurare se măsoară adesea prin raportare la nivelul primelor brute subscrise, al rezervelor și respectiv al indemnizațiilor plătite.

La finalul lunii martie 2019, aproximativ 39,76% din primele brute subscrise au fost cedate în reasigurare, nivelul fiind în creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018 (38,53%), ceea ce indică menținerea unui nivel relativ similar al politicilor de reasigurare din partea companiilor locale. Ca efect al protecției de care au beneficiat prin tratatele de reasigurare, un procent similar din totalul indemnizațiilor brute plătite, de aproximativ 41%, au fost recuperate de companiile locale de la reasiguratori în cursul trimestrului I 2019. Totodată, din rezervele tehnice brute existente la finele lunii martie 2019, circa 41% erau aferente cedărilor în reasigurare.

În mod tradițional, există diferențe importante în ceea ce privește politica de reasigurare între activitățile de asigurări de viață și cele de asigurări generale. În cazul asigurărilor de viață, în general societățile de asigurare preiau o parte mult mai mare din riscul subscris. Ca urmare a faptului că primele de asigurare sunt în general anticipate, iar despăgubirile, în caz de producere a evenimentului asigurat, sunt fixate prin contract pentru fiecare eveniment, deci mai predictibile, societățile de asigurări de viață nu apelează la fel de frecvent la cedarea în reasigurare ca cele de asigurări generale.

Solvabilitate îmbunătățită

În ceea ce privește solvabilitatea societăților de asigurare, se observă diferențe semnificative între fondurile proprii și cerințele de capital calculate în funcție de cele două regimuri de supraveghere. Începând cu anul 2016, trecerea la noul regim de supraveghere, Solvabilitate II, a însemnat o creștere a cerințelor de capital ale societăților de asigurare, ca urmare a luării în considerare în calculul necesarului de capital a tuturor riscurilor la care sunt expuse societățile. Am asistat în acest fel la o dublare a cerințelor de capital în anul 2016 (primul an de aplicare a regimului Solvabilitate II) comparativ cu 2015 și o creștere semnificativă a fondurilor proprii eligibile să acopere cerințele de capital.

„Constituirea de fonduri proprii eligibile să acopere cerințele de capital conform prevederilor legale aplicabile (noul regim Solvabilitate II) reprezintă un mecanism important de management al riscurilor ce contribuie la asigurarea solidității financiare a societăților de asigurare și implicit la stabilitatea financiară a pieței asigurărilor”, menționează raportul ASF.

Deși rata de solvabilitate calculată la nivelul pieței pentru anul 2016 s-a aflat la un nivel inferior ratei aferente lui 2015 (calculată după regimul Solvabilitate I), trecerea la noul regim a însemnat o îmbunătățire consistentă în termeni de solvabilitate a societăților de asigurare prin prisma faptului că societățile sunt mai bine capitalizate și mai capabile să facă față materializării mai multor categorii de riscuri.

La finalul trimestrului I 2019, atât valoarea activelor, cât și cea a obligațiilor societăților de asigurare (măsurate conform principiilor regimului Solvabilitate II) au înregistrat creșteri comparativ cu valorile înregistrate în aceeași perioadă a ultimilor trei ani. Activele totale au crescut cu 4,5%, iar datoriile totale ale societăților de asigurare au crescut cu 8,2% în trimestrul I 2019 comparativ cu valoarea înregistrată în trimestrul I din anul anterior.

Excedentul activelor față de datorii a fost de 4,93 miliarde de lei la 31.03.2019, în scădere față de 5,26 miliarde de lei, valoare înregistrată la 31.03.2018, însă valoarea se situează peste nivelul înregistrat în trimestrul I aferent perioadei 2016 – 2017 (primii doi ani de aplicare a regimului Solvabilitate II).

Cerințele de capital de solvabilitate (SCR), calculate conform regimului Solvabilitate II, au variat în trimestrul I aferent perioadei 2016–2019 între 2,6 miliarde de lei și 3 miliarde de lei, crescând pe parcursul timpului ca urmare a riscurilor la care sunt expuse societățile de asigurare. O analiză comparativă între situația consemnată la 31.03.2019 și cea existentă la 31.03.2018 indică o ușoară creștere a cerinței de capital de solvabilitate (SCR), de aproximativ 2,96%, similar în cazul cerinței de capital minim (MCR), ce a crescut cu circa 1,71%. Cu toate acestea, se constată că la nivelul pieței asigurărilor excedentele activelor față de datorii (capitalurile proprii ale societăților de asigurare) au avut, începând încă din primul an de aplicare a regimului, valori de natură să acopere necesarul de capital calculat conform Solvabilitate II, ceea ce este o măsură a stabilității financiare a sistemului de asigurări.

„Un alt aspect ce merită menţionat este şi îmbunătăţirea indicatorilor prudenţiali de solvabilitate, astfel încât toţi asigurătorii locali au continuat să îndeplinească cerinţele de capital de solvabilitate (SCR) impuse de regimul Solvabilitate II, situaţie ce a avut loc în premieră începând cu semestrul I al anului 2017”, declara recent președintele ASF.

Valoarea fondurilor proprii eligibile să acopere cerința de capital de solvabilitate se afla la 31.03.2019 la nivelul de 5,13 miliarde de lei, în ușoară scădere, cu 2%, comparativ cu valoarea înregistrată la 31.03.2018 și mai mare cu 31% față de 31.03.2016. Valoarea agregată a fondurilor proprii eligibile să acopere SCR este formată prin însumarea fondurilor proprii ale societății clasificate pe cele trei ranguri definite de regimul Solvabilitate 2 în funcție de criterii de calitate.

La nivelul întregii piețe, ratele SCR și MCR au fost supraunitare atât la 31.03.2019, cât și în anii 2016, 2017 și 2018. Comparativ cu anul anterior, la 31 martie 2019, atât rata SCR la nivelul pieței, cât și rata MCR la nivelul întregii piețe au înregistrat scăderi de aproximativ 5%, așa cum rezultă din figura următoare.

Profitabilitatea s-a diminuat

La nivelul întregii piețe de asigurări, rezultatul net al activității din anul 2018 a fost unul pozitiv, profitul net total având valoarea de 37.517.938 de lei. Acesta este compus din valoarea profitului net, cumulat la nivelul întregii piețe de 386.149.077 de lei (în scădere cu 23% față de anul 2017) și diminuat cu pierderea netă, cumulată la nivelul întregii piețe, care a fost în valoare de 348.631.139 de lei (în creștere cu 296.616.923 de lei față de anul 2017). Se constată, așadar, o diminuare la nivelul pieței a indicatorilor de profitabilitate raportați de asigurători, în contextul creșterii în anul 2018 a indemnizațiilor brute plătite aferente daunelor avizate și a stagnării primelor brute subscrise.

Rata combinată a daunei este un alt indicator important al profitabilității societăților de asigurare, din perspectiva costurilor totale pe care acestea le au pentru administrarea polițelor (costuri aferente daunelor + cheltuieli de distribuție și administrative). O rată combinată a daunei supraunitară indică pierderi pentru asigurători (costuri cumulate ce depășesc primele brute încasate aferente polițelor vândute).

Rata combinată a daunei calculate pe date cumulate pentru toate clasele de asigurări generale s-a situat în trimestrul I 2019 la o valoare de 110,6%, în creștere comparativ cu indicatorul aferent aceleiași perioade din anul precedent ce înregistra o valoare ușor sub nivelul de 100% (99%). Așadar, și din perspectiva acestui indicator se constată o deteriorare a situației profitabilității la nivelul pieței locale de asigurări.

În trimestrul I 2019, se observă o creștere a ratei combinate a daunei pentru asigurările auto (clasa A3 și A10) comparativ cu perioada similară a anului anterior. Toate cele 14 societăți de asigurare care practică asigurări CASCO au înregistrat în Q1 2019 o rată combinată a daunei mai mare de 100%, cea mai mică valoare fiind de 102%, în timp ce nivelul maxim atins s-a situat la 199%. Comparativ cu perioada similară a anului anterior, se observă creșterea medianei ratei combinate a daunei, astfel că 7 dintre cele 14 societăți dețin o rată combinată sub valoarea medianei de 133%.

În trimestrul I 2019, rata combinată a daunei pentru clasa A10 a crescut comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior atât la nivel cumulat, pe total piață, cât și la nivel individual pentru aproximativ toate societățile de asigurare, cu o singură excepție. Toate societățile (dintre cele care practică și RCA) au înregistrat rate combinate ale daunei pentru clasa A10 supraunitare la 31 martie 2019. Cinci dintre cele zece societăți de asigurare care practică asigurări din clasa A10 au înregistrat rate combinate sub valoarea medianei (126%).

Grad ridicat de intermediere, o particularitate a pieței românești

La sfârșitul trimestrului I al anului 2019, 340 de companii de brokeraj figurau înregistrate în evidențele Autorității de Supraveghere Financiară, în scădere (de la 369 de brokeri) față de aceeași perioadă a anului precedent, din care 296 erau societăți active (față de 304).

Valoarea primelor intermediate de companiile de brokeraj s-a situat în trimestrul I 2019 la o valoare de 1,67 miliarde de lei, în creștere cu 8,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018. Creșterea a avut loc pe fondul aprecierii volumului de prime intermediate atât pentru activitatea de asigurări generale (+8,47%), cât și pentru segmentul asigurărilor de viață (+6,37%).

„Gradul ridicat de intermediere pe piața asigurărilor generale reprezintă o particularitate a pieței locale ce vine în contrast cu situația din majoritatea statelor europene, unde ponderea vânzărilor prin brokeri de asigurare este mai redusă, iar cota vânzărilor directe (prin rețeaua proprie de agenți sau prin mediul online) este mai semnificativă”, arată raportul ASF. Ca efect al creșterii gradului de intermediere și a primelor brute subscrise, veniturile din activitatea de intermediere obținute de brokerii de asigurare în primul trimestru al anului 2019 au înregistrat o creștere procentuală de 15,93% față de aceeași perioadă a anului 2018.

Ponderea veniturilor din activitatea de intermediere în volumul de prime intermediate la nivelul pieței de brokeraj a fost de 17,68% (comision mediu), pe segmentul asigurărilor generale acesta fiind de 16,62%. Comparând cu aceeași perioadă de referință din anul 2018, constatăm o creștere a comisioanelor în piață de peste un punct procentual, respectiv de la 16,53%.

Riscuri și iar riscuri

Gradul ridicat de concentrare pe piața asigurărilor reprezintă o vulnerabilitate atât din prisma expunerii pe clase de asigurare, cât și din perspectiva cotelor de piață semnificative deținute de un număr relativ mic de societăți de asigurare.

Din perspectiva expunerii pe clase, piața asigurărilor din România se caracterizează printr-un grad ridicat de concentrare atât pentru segmentul asigurărilor generale (se observă dominanța asigurărilor auto în piața locală), cât și în ceea ce privește activitatea de asigurări de viață. Dependența pieței locale de asigurările auto a adus pierderi societăților de asigurare de-a lungul timpului. Se constată înregistrarea unor rate combinate ale daunei supraunitare pentru clasele A10 (RCA și CMR) și A3 (CASCO) în trimestrul I aferent perioadei 2018–2019, ceea ce indică pierderi pentru unele societăți pe aceste categorii de asigurări. De asemenea, indemnizațiile brute plătite pentru aceste clase de asigurare au o valoare de 1,19 miliarde de lei în trimestrul I 2019, reprezentând 88% din totalul indemnizațiilor brute plătite pentru asigurările generale, respectiv 76% din volumul total de indemnizații brute plătite la nivelul întregii piețe. Despăgubirile brute plătite pentru clasele de asigurare auto au o valoare ridicată și ca pondere în totalul primelor brute subscrise pentru aceste asigurări, adică reprezintă cumulat circa 77% din primele brute subscrise pentru cele două categorii de asigurări (clasele A10 și A3).

În acest sens, în vederea diminuării dependenței pieței asigurărilor de asigurările auto, ASF a derulat o serie de programe de educație financiară în scopul diversificării interesului consumatorilor români pentru o varietate mai largă de produse și servicii de asigurare. Programele de educație financiară au vizat creșterea gradului de incluziune financiară, o mai bună înțelegere de către consumatori a produselor de asigurare existente pe piață, precum și creșterea încrederii consumatorilor. Pentru diversificarea pieței asigurărilor și dezvoltarea și a altor segmente de asigurare în vederea reducerii dependenței pieței de asigurările auto, la nivelul ASF au fost, de asemenea, constituite grupuri de lucru ce vizează dezvoltarea piețelor asigurărilor agricole și de sănătate.

„Deşi segmentul asigurărilor generale (în special cel auto) rămâne principalul motor de creştere a pieţei, remarcăm evoluţia pozitivă pe care asigurările de viaţă din România au înregistrat-o pe parcursul ultimilor doi ani, şi anume în special aprecierea de 21% constatată în anul 2017 faţă de 2016. Aceste evoluţii s-au observat şi prin creşterea ponderii primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurări de viaţă, de la 17% în primele nouă luni ale anului 2016 la 21% în aceeaşi perioadă din ultimii doi ani. În vederea susţinerii dezvoltării pieţei asigurărilor de viaţă, ASF a implementat o serie de măsuri referitoare la creşterea încrederii consumatorilor în existenţa unui sistem de reglementare şi supraveghere eficient şi capabil să protejeze drepturile acestora şi sporirea educaţiei financiare a românilor prin organizarea şi participarea la programe care să conducă la o mai bună înţelegere a produselor de asigurare de către români”, declara, la începutul acestui an, președintele Autorității de Supraveghere Financiară.

Pentru asigurările de sănătate au fost propuse o serie de măsuri începând cu anul 2016 (inclusiv clarificări tehnice privind aplicarea deductibilităților fiscale pentru polițele de asigurări private de sănătate). Astfel că o analiză mai detaliată a evoluției acestei piețe arată o creștere a volumului de prime brute subscrise pentru asigurările de sănătate, de la o pondere de 0,75% în trimestrul I 2015 până la o pondere de 2,92% în trimestrul I 2019 pentru asigurările de sănătate asimilabile asigurărilor generale în totalul primelor brute subscrise pentru întreaga activitatea de asigurări generale, respectiv de la 2% în trimestrul I 2015 până la 5,3% în trimestrul I 2019 pentru cele asimilabile asigurărilor de viață în total prime brute subscrise la nivelul pieței de asigurări de viață.

Din această perspectivă, se remarcă o tendință de diversificare a interesului consumatorilor pentru produse de asigurări de sănătate, ceea ce conduce implicit la dezvoltarea acestor segmente de asigurare. Pe termen lung, dezvoltarea pieței asigurărilor de sănătate poate determina îmbunătățirea profitabilității societăților de asigurare prin reducerea dependenței de asigurările ce aduc pierderi mai mari, ceea ce conduce la asigurarea stabilității financiare a întregii piețe a asigurărilor din România.

LĂSAȚI UN COMENTARIU

Comentariul:
Introduceți numele